Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Clicktocollect / Belgocatering NV

Deze privacyverklaring vermeldt de privacy voorwaarden voor www.clicktocollect.be by Belgocatering NV.
This privacy notice applies solely to information collected by this website
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op informatie die door deze website wordt verzameld .

The _____________ , with its registered office in ________________ and with a registered office at ________________________ as data Controller hereby informs you that:Belgocatering NV, met maatschappelijke zetel in Aalst en met een hoofdkantoor op Wijngaardveld 16 te Aalst als gegevensbeheerder deelt u hierbij mee dat:

RegistrationRegistratie

 

In order to use this website, you must first complete the registration form.We are the sole owners of the information collected on this site.Wij zijn de enige eigenaars van de informatie die eventueel via deze site wordt verzameld. We only have access to/collect information that you voluntarily provide . We hebben alleen toegang tot / verzamelen van informatie die u vrijwillig verstrekt. It is expressly exc luded the dissemination of data: we will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request or law obligations . Het is uitdrukkelijk uitgesloten ​​om de gegevens te verspreiden : we zullen uw informatie niet delen met derden buiten onze organisatie, anders dan noodzakelijk om uw verzoek of wettelijke verplichtingen na te komen .
We shall process your personal data with the aim to give you access to the website services.Subject to your express consent , we shall contact you in the future to tell you about specials, new products or services via electronic means .Onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, zullen wij contact met u opnemen in de toekomst om u te informeren over specials, nieuwe producten of diensten via elektronische middelen. Such consent is not mandatory. Een dergelijke toestemming is niet verplicht.
Van tijd tot tijd vraagt ​​onze site om informatie via enquêtes of prijsvragen. Deelname aan deze enquêtes of prijsvragen is volledig vrijblijvend en u kunt kiezen of u al dan niet deelneemt en hiervoor deze informatie vrijgeeft. De gevraagde informatie kan contactgegevens bevatten (zoals naam en verzendadres) en demografische informatie (zoals postcode, leeftijd). Contactgegevens worden gebruikt om de winnaars op de hoogte te stellen en prijzen toe te kennen. Enquête-informatie zal worden gebruikt voor het controleren of verbeteren van het gebruik en de tevredenheid van deze site.
Your data will never be transmitted to Members outside the EU. Uw gegevens zullen nooit worden doorgegeven aan leden buiten de EU.
Only employees who need the information to perform a specific job (for example , customer service) are granted access to personally identifiable information. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een specifieke taak uit te voeren (bijvoorbeeld klantenservice) krijgen toegang tot persoonlijk identificeerbare informatie. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment according to the GDPR provisions . De computers / servers waarin we persoonlijk identificeerbare informatie opslaan, worden bewaard in een beveiligde omgeving volgens de GDPR-bepalingen .
Your personal data will be stored for as long as your consent is valid and in force.Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen zolang uw toestemming geldig en van kracht is. You may withdraw such consent at any time. U kunt deze toestemming op elk gewenst moment intrekken.
If in the future we intend to process your personal data for a purpose other than that which it was collected we will provide you with information on that purpose and any other relevant information. Als we in de toekomst uw persoonlijke gegevens willen verwerken voor een ander doel dan waarvoor deze is verzameld, zullen we u informatie verstrekken over dat doel en andere relevante informatie.
Your rights u nder the General Data Protection Regulation (GDPR) articles 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22: in particular: Uw rechten zijn gebaseerd op de artikelen 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 en 22 van de Algemene Verordening gegevensbescherming (GDPR): in het bijzonder:
1. 1. Yo u have the right to obtain confirmation of the existence or not of personal data, even if not yet registered, and their communication in intelligible form.Je hebt het recht om een ​​bevestiging te krijgen van het wel of niet bestaan ​​van persoonlijke gegevens, zelfs als ze nog niet zijn geregistreerd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm.
2. 2.Y ou have the right to obtain the indication: U hebt het recht om de indicatie te verkrijgen:
a.   a. of the origin of personal data; van de oorsprong van persoonsgegevens;
b.   b. of the purposes and methods of processing; van de doeleinden en methoden van verwerking;
c.   c. of the logic applied in case of processing carried out with the aid of electronic instruments; van de logica die wordt toegepast in het geval van verwerking die wordt uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten;
d.   d. of the identification details of the Data Controller, Processor and their representatives and of the subjects or categories of subjects to whom the pe rsonal data may be communicated. van de identificatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking, de verwerker en zijn vertegenwoordigers en van de onderwerpen of categorieën van personen aan wie de persoonlijke gegevens kunnen worden doorgegeven.
3.3.Y ou have the right to obtaiU hebt het recht om:
a.   a. updating, rectification or, when interested, integration of data; bijwerking, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens;
b.   b. the cancellation, transformation into anonymous form or blocking of data processed in violation of the law, including those that do not need the conservation in relation to the purposes for which the data were collected or subsequently processed; de annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die zijn verwerkt in strijd met de wet, met inbegrip van die welke de bescherming niet nodig hebben in relatie tot de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens verwerkt;
c.   c. the attestation that the operations referred to in letters a) and b) have been brought to the attention, also with regard to their content, of those het attest dat de in de letters a) en b) bedoelde handelingen onder de aandacht zijn gebracht, ook wat betreft hun inhoud, van die
d.   d. which data have been communicated or disseminated, except in the case in which such fulfilment proves impossible or involves the use of means welke gegevens zijn gecommuniceerd of verspreid, behalve in het geval waarin een dergelijke uitvoering onmogelijk blijkt of het gebruik van middelen inhoudt
e.   e. manifestly disproportionate to the protected right; kennelijk onevenredig met het beschermde recht;
f.   f. data portability. gegevensoverdracht.
4. 4. You have the right to object, in whole or in partU hebt het recht om bezwaar te maken, geheel of gedeeltelijk:
a.   a. for legitimate reasons, the processing of personal data concerning him, even if pertinent to the purpose of the collection; om legitieme redenen, de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, zelfs indien relevant voor het doel van de verzameling;
b.   b. to the processing of personal data concerning him for the purpose of sending advertising or direct sales material or for carrying out market research or commercial communication. aan de verwerking van persoonlijke gegevens betreffende hem met het doel om reclame of direct verkoopmateriaal te verzenden of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.
5. 5. Y ou have the right to file a complaint with a supervisory authorityU hebt het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
If you have any concerns as to how your data is processed you can contact:
Als u zich zorgen maakt over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen met de Hospitality Administration Officer via info@belgocatering.be
We gebruiken "cookies" op deze site. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van een bezoeker van een site wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en terugkerende bezoekers op onze site te identificeren. Als we bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u niet meer dan één keer een wachtwoord aan te melden, waardoor u tijd bespaart op onze site. Cookies kunnen ons ook in staat stellen om de interesses van onze gebruikers te volgen en te richten om de ervaring op onze site te verbeteren. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan enige persoonlijk identificeerbare informatie op onze site.
 
Consent of the interested party to the processing of data for the purposes relationship with the Company:Toestemming van de belanghebbende partij voor de verwerking van gegevens voor de doeleindenrelatie met het bedrijf:

Door het bezoeken van onze website geeft Do you give your consent, for the processing of data provided by the Data Controller pursuant to EU Reg.U toestemming voor de verwerking van gegevens die door de houder van gegevens zijn verstrekt overeenkomstig EU-verordening 2016/679 according to article 3 above?2016/679 volgens artikel 3 hierboven.
Door het bezoeken van onze website geeft Do you give your consent, for the processing of data provided by the Data Controller pursuant to EU Reg. u toestemming voor de verwerking van gegevens die door de houder van gegevens zijn verstrekt overeenkomstig EU-verordening 2016/679 according to article 4 above?2016/679 volgens artikel 4 hierboven.